Beloning en prestatie

Beloningsbeleid Nester

Bestuurder

De beloning van onze bestuurder is voldoet aan de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT). Het toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie wordt berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband. Hierbij kan voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. De maximale hoogte van de bezoldiging van een topfunctionaris is afgeleid aan de hand van twee criteria:

  • Het aantal verhuureenheden (VHE) dat de toegelaten instelling op de peildatum in eigendom of beheer heeft
  • Het aantal inwoners van de grootste gemeente waarin de toegelaten instelling op de peildatum minimaal 20% van haar verhuureenheden in eigendom of beheer heeft.

Volgens bovenstaande criteria worden de topfunctionarissen binnen Stichting Nester ingedeeld in klasse F. Lees het bezoldigingsbeleid van de bestuurder.

 

Raad van Commissarissen

Voor de Raad van Commissarissen geldt de Beroepsregel Honorering Commissarissen. De bezoldigingsmaxima in deze regel liggen lager dan in de WNT. Er is daarbij geen sprake van optierechten of een afvloeiingsregeling. Voor de precieze bezoldiging per jaar verwijzen we naar de jaarverslagen.

 

Medewerkers

De salarissen van de medewerkers worden bepaald aan de hand van de CAO Woondiensten en de daarin genoemde functieclassificatiemethode.

 

Prestatiecriteria bestuurder

  • koers uitzetten (visie)
  • verbinden van stakeholders (netwerken, beïnvloeden, samenwerken)
  • realiseren strategische agenda (prestatiegericht, besluitvaardigheid, betrouwbaarheid)
  • mobiliseren van de eigen organisatie (leiderschap, inspireren en verbinden)